Društvo MS Požeško slavonske županije

Adresa: Ul. Matije Gupca 6, 34000, Požega

Telefon/faks: 034/272 625

Mobitel: 099/272 6250

Mail: dms_pozega@sdmsh.hr

Web stranica: www.dmspsz.hr

Facebook stranica: https://www.facebook.com/Dru%C5%A1tvo-Multiple-Skleroze-PS%C5%BD-111628987322148

Predsjednica društva: Vesna Štefanek, 099/272 6250

Zaposlenici:

Nataša Mandić,  099/272 6250

Marijana Šijan, 092/388 3626;mail: marijanasijan100@gmail.com

O DRUŠTVU

ŽIRO RAČUN:
2412009-1136002663 kod Slatinske banke

BROJ ČLANOVA: 51

Ciljevi osnivanja udruge, sukladno Statutu:

Članak 11.

Promicanje ljudskih prava i djelovanje na izjednačavanju mogućnosti osoba oboljelih od multiple skleroze i srodnih bolesti.
Poticanje i iniciranje unapređenja istraživanja,liječenja,rehabilitacije i zaštite osoba oboljelih od multiple skleroze.
Iniciranje i predlaganje nadležnim tijelima mjere za unapređivanje društvenog položaja i uloge oboljelih od multiple skleroze i srodnih bolesti,te njihove pravne i materijalne zaštite.
Poticanje i podupiranje osnivanja sekcija i klubova,odnosno drugih oblika osposobljavanja oboljelih od multiple skleroze i srodnih bolesti te organiziranog slobodnog vremena u cilju socijalizacije.
Područje djelovanja udruge

Izjednačavanje mogućnosti osoba oboljelih od MS-a; poticanje i iniciranje istraživanja , liječenja, rehabilitacije ; unapređivanje društvenog položaja i uloge oboljelih, te pravna i materijalna zaštita: podupiranje osnivanja sekcija i klubova, te organiziranog korištenja slobodnog vremena u cilju socijalizacije. Dobrotvoran , humanitarni rad Udruge radi unapređenja liječenja i zaštite osoba koje boluju od MS-a, senzibilizacija javnosti o potrebama osoba sa MS-om, te ravnopravno sudjelovanje istih u svim segmentima društva. Djelujemo u području zdravstva , socijalne skrbi , zaštite ljudskih prava

Udruga svojim radom i djelovanjem na području Požeško-slavonske županije pokušava aktivirati nadležne Ustanove, pojedince u smjeru senzibiliziranja osoba s multiplom sklerozom. Do sada smo aktivno informirali građane o radu Društva, te njegovom značaju za sve oboljele.

Također svoje članove, a i ostale građane oboljele od MS-a i srodnih bolesti, informiramo o mogućnostima liječenja i rehabilitacije, te ih pokušavamo uključiti u aktivno sudjelovanje u društvenom životu Grada Požege i Županije.

Organizirali smo nekoliko stručnih predavanja za oboljele , na kojima su sudjelovali psiholozi, neurolozi , aktivno provodimo projekte koji se temelje na poboljšanju kvalitete života I zdravlja za oboljele od MS-a. U rad uključujemo volontere. Obilazimo članove , dajemo im mogućnost mjerenja krvnog tlaka I glukoze , te mogućnost besplatne tjelovježbe u fitness centru. Od ostalih pogodnost, članovima omogućavama sve oblike podrške od pravne pomoći, izrade dopisa, podjele vitamina,organiziranje zajedničkih druženja do mogućnosti sudjelovanja I rada u našoj kreativnoj radionici.

Strateški plan udruge 2013.-2015.godine

Društvo MS Požeško slavonske županije je neprofitabilna i humanitarna organizacija koju u svom članstvu okuplja oboljele od multiple skleroze na području Požeško-slavonske županije.

U svom radu podupire, osnažuje,obrazuje i pruža socijalne usluge osobama oboljelima od multiple skleroze.

MISIJA: Društvo multiple skleroze putem informiranja, edukacije i pružanja direktnih usluga svojim korisnicima , promiče i razvija visoke standarde pružanja socijalnih usluga oboljelima od multiple skleroze s ciljem uključivanja svojih članova u ravnopravno sudjelovanje u sve aspekte društvene zajednice u kojoj se nalaze; poštujući i uvažavajući pri tome ljudska prava svakog svog člana.

VIZIJA: Ravnopravno sudjelovanje osoba s invaliditetom u svim aspektima društvene zajednice, što podrazumijeva pravo na jednakost u obrazovanju ,liječenju, rehabilitaciji, mobilitetu i zapošljavanju; ostvarujući pri tome mogućnost na samostalan život.

Vrijednosti i principi djelovanja

  • Poštivanje i zaštita ljudskih prava i uvažavanje različitosti
  • Zabranjen svaki oblik diskriminacije
  • Međusobno uvažavanje članova i poštivanje različitih interesa
  • Otvorena komunikacija i pravodobna razmjena informacija među članovima
  • Unaprijed ugovoren i zajednički nastup prema institucijama vlasti
  • Demokratsko donošenje odluka i ravnopravna zastupljenost članova u procesu donošenju i provedbi odluka
  • Odgovornost članova za transparentnost rada udruge
  • Promicanje vrijednosti oboljelih od multiple skleroze u Zajednici

II. UVOD U STRATEŠKO PLANIRANJE Dana 24.01.2013. godine Društvo MS Požeško slavonske županije donijelo je Strateški plan. U izradi strateškog plana sudjelovali su: • Katica Kroflin, predsjednica udruge • Vesna Papac, dopredsjednica udruge • Nataša Mandić ,tajnica udruge • Vesna Blagojević, član predsjedništva udruge • Kristina Cenbauer-Kljajić, član predsjedništva • Ranko Mutić, član predsjedništva • Marijana Šijan, koordiantor projekata udruge Proces strateškog planiranja vodila je Marijana Šijan,koordinator projekata udruge.

III. STRUKTURA ORGANIZACIJE U naredne tri godine Društvo MS Požeško slavonske županije će tijekom naredne tri godine će imati sljedeću strukturu organizacije:

PROMJENA STRUKTURE ČLANSTVA (promjena Statuta društva) – uvode se termini aktivno i počasno članstvo, a ukida se podupiruće članstvo. Aktivnim članom udruge smatra se svaki član udruge koji je oboljeli od multiple skleroze i za svoje članstvo u udruzi plaća članarinu , dok se počasnim članom udruge smatraju osobe koje su svojim radom , zalaganjem i strukom doprinijeli radu društva i nisu dužni plaćati članarinu udruzi. Podupirući članovi nakon promjene Statuta društva više neće postojati,ali će se predložiti potpisivanje Ugovora o volontiranju u udruzi i omogućiti daljnje sudjelovanje u radu.

PREDSJEDNIŠTVO UDRUGE sastojati će se od Predsjednika/ce udruge , Dopredsjednika/ce udruge i tri člana Predsjedništva, koji imaju ulogu odlučivanja i koordiniranja radom udruge. U prijašnjoj strukturi Predsjedništva nalazio se blagajnik i tajnik udruge ,ali s obzirom da udruga zapošljava stručnu osobu za rad na ovim poslovima,a da zaposlenik ne može odlučivati o radu udruge jer nije dio Skupštine , promjenom Statuta donosi se da tajnik udruge preuzima administrativne poslove udruge i za to ima naknadu određenu Ugovorom o radu.

NADZORNI ODBOR se sastoji od Predsjednika i dva člana koji imaju zadatak kontrolirati rad udruge, zaposlenika i suradnika udruge. Ovaj Odbor se planira proširiti s dodatnim vanjskim stručnim suradnicima kao vanjskim nadzorom,a iz područja Medicinskih znanosti vezanih za multiplu sklerozu i Centra za rad i socijalnu skrb.

IZVRŠNI KOORDINATOR je vanjski suradnik udruge koji ima odgovornosti i zaduženja operativne prirode, a na poslovima voditelja/koordinatora projekata i aktivnosti. Izvršni koordinator osmišljava ,izrađuje i aplicira projekte udruge sukladno potrebama članova udruge. Kod provođenja projekta koordinira radom stručnih suradnika i zaposlenika uključenim u provođenje projekta, daje radne naloge i prati izvršavanje obveza suradnika na projektima. Izvršni koordinator udruge je gđica Marijana Šijan, a svoje izvještaje o radu dostavlja Predsjedništvu udruge •

ADMINISTRATIVNI TAJNIK kao administrativno – računovodstveno – logistička podrška radu ureda i organizacije. Usko surađuje s knjigovodstvenim servisom, vodi dnevne uredske poslove,nabavlja opremu i uredske materijale, glavna je osoba u komunikaciji s vanjskim svijetom i glavna logističarka aktivnosti organizacije. Također vodi Blagajnu udruge i za istu je odgovorna. Administrativna tajnica udruge je gđa Nataša Mandić i zaposlena je Ugovorom o radu na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, a svoje mjesečne izvještaje o radu dostavlja Predsjedništvu udruge

VANJSKI STRUČNI SURADNICI : su suradnici koji svojim znanjem , obrazovanjem i iskustvom mogu pridonijeti provođenju aktivnosti udruge, imenuju se sukladno trenutnim projektima koji su u provođenju, a angažiraju se putem Zavoda za zapošljavanje ukoliko ih udruga zapošljava na određeno vrijeme ili putem ugovora o djelu.

VOLONTERI UDRUGE su osobe koje svojim radom žele doprinijeti radu udruge ne zahtijevajući za to plaću ili naknadu. Volonter udruge će imati ugovor o volontiranju, volontersku iskaznicu, te neformalno obrazovanje o radu s članovima udruge. Volonterima udruge se smatraju I članovi udruge koji bez naknade pružaju pomoć udruzi u radu.

IV . ANALIZA OKRUŽENJA

Društvo MS Požeško slavonske županije djeluje u vrlo zahtjevnom i izazovnom okruženju. Analiza okruženja pokazuje problematiku na koju se udruga mora osvrnuti u radu. Analizirali smo područja: • Političko i zakonodavno okruženje • Ekonomsko i tehnologijsko okruženje • Socio-kulturno okruženje Političko i zakonodavno okruženje Ekonomsko i tehnologijsko okruženje Socio-kulturno okruženje – postoje Zakonom donešeni pravni akti kojima se uređuje položaj osoba s invaliditetom ,ali u praksi se ti pravni akti ne provode -Zakonom je regulirano pravo na korištenje povlastica iz područja zdravstva i socijalne skrbi,ali se te povlastice u pravilu vrlo teško ostvaruju ili ne ostvaruju uopće – politika lokalne uprave i samouprave nije dovoljno razvojna za osobe s invaliditetom – potreban bolji kontakt sa državnim institucijama, lokalnom samoupravom i ostalim potencijalnim donatorima (različite tvrtke i firme kojima je u interesu promovirati se kroz našu udrugu) – potreban nam je stalan ,efikasan I kontinuiran izvor financiranja osnovne djelatnosti – loša senzibiliziranost sponzora – potrebno osmišljavanje kvalitetne gospodarske djelatnosti i proširenje socijalnih usluga na širu zajednicu – potrebno više edukacije za pisanje projektnih prijedloga – radimo godišnji financijski plan – malo je članova informatički opismenjeno – nedostatak financijskih sredstava za zapošljavanje dodatnog stručnog kadra (socijalni radnik, rehabilitator ,radni terapeut i fizioterapeut) – društvena zajednica nije dovoljno informirana o samo bolesti i posljedicama multiple skleroze,time nije ni senzibilizirana – neprilagođenost javnih službi , zdravstvenih ustanova , obrazovnih ustanova , gradskih ustanova te javnog prijevoza osobama koje se kreću uz pomoć pomagala – nezaposlenost osoba oboljelih od MS-a ,prerano odlaze u mirovinu zbog neprilagođenosti radnih mjesta – inertnost oboljelih od multiple skleroze Društvo MS Požeško slavonske županije ima dvije kategorije korisnika:

a) PRIMARNI/DIREKTNI KORISNICI (oboljeli od multiple skleroze)

POTREBE: • kvalitetna i raznovrsna rehabilitacija • adekvatno obrazovanje i pomoć kod zapošljavanja i samozapošljavanja • pomoć kod ostvarenja prava iz područja zdravstvene i socijalne skrbi • kontakt s drugim korisnicima • rad s stručnjacima iz područja defektologije ,psihologije i socijalnog rada • rad i druženje s osobama iz zajednice • pomoć kod samozbrinjavanja i zbrinjavanja

b) PRIMARNI/INDIREKTNI KORISNICI (obitelji oboljelih od multiple skleroze)

POTREBE: psihosocijalna podrška stručnjaka • edukacija o bolesti, njezinom tijeku i mogućnostima rehabilitacije • pomoć kod zbrinjavanja nepokretnih bolesnika • pomoć obiteljima koje imaju zahtjevnu financijsku situaciju

c) SEKUNDARNI/INDIREKTNI KORISNICI (zajednica)

POTREBE: • adekvatno informiranje zajednice o bolesti multipla skleroza • uključivanje zajednice u humanitarni rad • edukacija članova zajednice o različitim temama iz sfere rada i života oboljelih od multiple skleroze

VI. STRATEŠKI CILJEVI • POVEĆATI UČINKOVITOST UDRUGE I PROŠIRITI PODRUČJE DJELOVANJA I UTJECAJA NA NADLEŽNE INSTITUCIJE U CILJU RAZVOJA KVALITETNIJE ZAJEDNICE ZA OBOLJELE OD MULTIPLE SKLEROZE • PROŠIRENJE SOCIJALNIH USLUGA KOJE DRUŠTVO PRUŽA SVOJIM KORISNICIMA • EDUKACIJA I OBRAZOVANJE ČLANOVA UDRUGE ,ZAJEDNICE I VOLONTERA • . IZGRADNJA KAPACITETA I RAZVOJ ORGANIZACIJE

VII. STRATEŠKI PRIORITETI

Strateški cilj 1.

POVEĆATI UČINKOVITOST UDRUGE I PROŠIRITI PODRUČJE DJELOVANJA I UTJECAJA NA NADLEŽNE INSTITUCIJE U CILJU RAZVOJA KVALITETNIJE ZAJEDNICE ZA OBOLJELE OD MULTIPLE SKLEROZE

1.1. Sustavno javno zagovaranje razvoja kvalitetnije zajednice za osobe s invaliditetom kroz medije, parlamentarne zastupnike, lokalnu upravu i samoupravu, uključivanje članova u rad raznih povjerenstava

1.2. Osnaživanje suradnje s lokalnom upravom i samoupravom

1.3. Informiranje članova udruge i javnosti o važnosti sudjelovanja osoba s invaliditetom u životu zajednice, kroz radionice, seminare i druge vidove edukacijskih programa

Strateški cilj 2.

PROŠIRENJE SOCIJALNIH USLUGA KOJE DRUŠTVO PRUŽA SVOJIM KORISNICIMA

2.1. Registracija gospodarske djelatnosti kojom bi omogućili financiranje stručnih suradnika

2.2.Uvođenje novih usluga rehabilitacije i pomoći oboljelima od MS-a i njihovim obiteljima

2.3. Obrazovanje dosadašnjih suradnika i zaposlenika za rad s oboljelima od MS-a kroz edukacije , treninge i financiranje školovanja 2.4. Nabava potrebne opreme za rad kroz sponzorstva, projekte i donacije

Strateški cilj 3.

EDUKACIJA I OBRAZOVANJE ČLANOVA UDRUGE ,ZAJEDNICE I VOLONTERA

3.1. Održavanje seminara za članove s temama važnim za oboljele od multiple skleroze i njihove obiteljI

3.2. Organizacija edukacije za volontere udruge

3.3. Organizacija informativnih štandova za zajednicu

3.4. Izrada promotivnih i edukativnih materijala za članove ,volontere i zajednicu

Strateški cilj 4.

IZGRADNJA KAPACITETA I RAZVOJ ORGANIZACIJE

4.1. Izmjene Statuta

4.2. Zapošljavanje stručnjaka

4.3. Edukacija članstva

4.4. Edukacija i osnaživanje vodstva organizacije

4.5. Ojačati izdavačku djelatnost

4.6. Edukacija vodstva udruge

4.7. Medijska eksponiranost i promocija udruge

4.8. Uvođenje novog sistema kontrole kvalitete rada “Sokno”

VII. ANALIZA ORGANIZACIJSKIH PREDNOSTI I NEDOSTATAKA (SWOT) SNAGE SLABOSTI

Motiviran i kvalitetan zaposleni kadar u udruzi Teritorijalna pokrivenost Motiviranost za rad i društveni napredak Dostupnost i dobar protok informacija.

Dobri odnosi među članovima.

Raznovrsnost programa koje Društvo provodi Širok spektar socijalnih usluga koje udruga pruža.

Podrška važnih dionika

Prepoznatljivi smo u zajednici

Pomanjkanje financijskih sredstava

Strah od neuspjeha

Nemamo službeno vozilo

Teritorijalna disperzija članova

Loša prometna povezanost

Nedostatak stručnjaka za rad s osobama s invaliditetom na Zavodu za zapošljavanje

Predsjedništvo udruge nije informatički dovoljno obrazovano

Nismo educirani za pripremu projekata za fondove

EU PRILIKE PRIJETNJE

Otvaranje gospodarske djelatnosti

Apliciranje projekata pri nadležnim ministarstvima

Mogućnost stvaranja vlastitog stručnog kadra

Povezanost sa Savezom društava multiple skleroze Hrvatske

Trend društveno odgovornog poslovanja

Medijska potpora u lokalnoj zajednici

Učestale promjene vlasti na lokalnoj razini mogu utjecati na prekid suradnje i financiranje Društva

Smanjenje proračunskih sredstava za rad udruga

Pasivnost građana u zajednici na problematiku oboljelih od multiple skleroze

Neprovođenje Zakona i podzakonskih akata

VIII . MOGUĆNOSTI FINANCIRANJA PROJEKATA I PROGRAMA

Apliciranje projekata na nadležna ministarstva

Apliciranje projekata na fondove EU

Donacije domaćih i stranih donatora

Registracija vlastite gospodarske djelatnosti

Udio u proračunu Lokalne uprave i samouprave

Sponzorstva IX.

OČEKIVANI REZULTATI I INDIKATORI

Strateški cilj 1. POVEĆATI UČINKOVITOST UDRUGE I PROŠIRITI PODRUČJE DJELOVANJA UTJECAJA NA NADLEŽNE INSTITUCIJE U CILJU RAZVOJA KVALITETNIJE ZAJEDNICE ZA OBOLJELE OD MULTIPLE SKLEROZE

1.1. Medijska eksponiranost udruge, uključenost predstavnika udruge Socijalno vijeće Grada Požega

1.2. Partnerske inicijative udruge i Lokalne uprave i samouprave

1.3. Održani seminari , edukacije i obrazovanja za građane

Strateški cilj 2. PROŠIRENJE SOCIJALNIH USLUGA KOJE DRUŠTVO PRUŽA SVOJIM KORISNICIMA

2.1. Registrirana gospodarska djelatnost

2.2. Zapošljavanje fizioterapeuta , uvođenje rehabilitacije po Seltzeru u kućama korisnika

2.3. Obrazovan zaposleni kadar i financiranje visokog obrazovanja kadra

2.4. Kupljeno službeno vozilo , oprema za rad stručnjaka

Strateški cilj 3. EDUKACIJA I OBRAZOVANJE ČLANOVA UDRUGE ,ZAJEDNICE I VOLONTERA

3.1. Održani seminari za članove s temama važnim za oboljele od multiple skleroze i njihove obitelji

3.2. Organizirana edukacije za volontere udruge

3.3. Organizirani informativnih štandova za zajednicu

3.4. Izrađeni promotivnih i edukativnih materijala za članove ,volontere i zajednicu

Strateški cilj 4. IZGRADNJA KAPACITETA I RAZVOJ ORGANIZACIJE

4.1. Izmijenjen Statut

4.2. Zaposlen stručnjak za rehabilitaciju oboljelih od multiple skleroze

4.3. Educirano članstvo

4.4. Obrazovano vodstvo udruge

4.5. Pokrenuta izdavačka djelatnost

4.6. Medijska eksponiranost i promocija udruge

4.7. Provođenje kvalitetnih projekata

http://www.dms-pz.hr