Društvo MS Požeško slavonske županije

Adresa: Ul. Matije Gupca 6, 34000, Požega

Telefon/faks: 034/272 625

Mobitel: 099/272 6250

Mail: dms_pozega@sdmsh.hr

Web stranica: www.dmspsz.hr

Facebook stranica: https://www.facebook.com/Dru%C5%A1tvo-Multiple-Skleroze-PS%C5%BD-111628987322148

Predsjednica društva: Vesna Štefanek, 099/272 6250

Zaposlenici:

Nataša Mandić,  099/272 6250, dmsnatasa24@gmail.com

O DRUŠTVU

IBAN Društva: HR6923400091111071810, otvoren kod Privredna banka Zagreb

BROJ ČLANOVA: 62

Ciljevi osnivanja udruge, sukladno Statutu:

Članak 11.

Promicanje ljudskih prava i djelovanje na izjednačavanju mogućnosti osoba oboljelih od multiple skleroze i srodnih bolesti.
Poticanje i iniciranje unapređenja istraživanja, liječenja, rehabilitacije i zaštite osoba oboljelih od multiple skleroze.
Iniciranje i predlaganje nadležnim tijelima mjere za unapređivanje društvenog položaja i uloge oboljelih od multiple skleroze i srodnih bolesti te njihove pravne i materijalne zaštite.
Poticanje i podupiranje osnivanja sekcija i klubova, odnosno drugih oblika osposobljavanja oboljelih od multiple skleroze i srodnih bolesti te organiziranog slobodnog vremena u cilju socijalizacije.
Područje djelovanja udruge

Izjednačavanje mogućnosti osoba oboljelih od MS-a; poticanje i iniciranje istraživanja, liječenja, rehabilitacije; unapređivanje društvenog položaja i uloge oboljelih, te pravna i materijalna zaštita: podupiranje osnivanja sekcija i klubova, te organiziranog korištenja slobodnog vremena u cilju socijalizacije. Dobrotvoran, humanitarni rad Udruge radi unapređenja liječenja i zaštite osoba koje boluju od MS-a, senzibilizacija javnosti o potrebama osoba sa MS-om, te ravnopravno sudjelovanje istih u svim segmentima društva. Djelujemo u području zdravstva, socijalne skrbi, zaštite ljudskih prava

Udruga svojim radom i djelovanjem na području Požeško-slavonske županije pokušava aktivirati nadležne Ustanove, pojedince u smjeru senzibiliziranja osoba s multiplom sklerozom. Do sada smo aktivno informirali građane o radu Društva, te njegovom značaju za sve oboljele.

Također svoje članove, a i ostale građane oboljele od MS-a i srodnih bolesti, informiramo o mogućnostima liječenja i rehabilitacije, te ih pokušavamo uključiti u aktivno sudjelovanje u društvenom životu Grada Požege i Županije.

Organizirali smo nekoliko stručnih predavanja za oboljele, na kojima su sudjelovali psiholozi, neurolozi, aktivno provodimo projekte koji se temelje na poboljšanju kvalitete života i zdravlja za oboljele od MS-a. U rad uključujemo volontere. Obilazimo članove , dajemo im mogućnost mjerenja krvnog tlaka i glukoze, te mogućnost besplatne tjelovježbe u fitness centru. Od ostalih pogodnosti, članovima omogućava sve oblike podrške od pravne pomoći, izrade dopisa, podjele vitamina, organiziranja zajedničkih druženja do mogućnosti sudjelovanja i rada u našoj kreativnoj radionici.

Strateški plan udruge 2013. – 2015.godine

Društvo MS Požeško slavonske županije je neprofitabilna i humanitarna organizacija koju u svom članstvu okuplja oboljele od multiple skleroze na području Požeško-slavonske županije.

U svom radu podupire, osnažuje, obrazuje i pruža socijalne usluge osobama oboljelima od multiple skleroze.

MISIJA: Društvo multiple skleroze putem informiranja, edukacije i pružanja direktnih usluga svojim korisnicima , promiče i razvija visoke standarde pružanja socijalnih usluga oboljelima od multiple skleroze s ciljem uključivanja svojih članova u ravnopravno sudjelovanje u sve aspekte društvene zajednice u kojoj se nalaze; poštujući i uvažavajući pri tome ljudska prava svakog svog člana.

VIZIJA: Ravnopravno sudjelovanje osoba s invaliditetom u svim aspektima društvene zajednice, što podrazumijeva pravo na jednakost u obrazovanju, liječenju, rehabilitaciji, mobilitetu i zapošljavanju, ostvarujući pri tome mogućnost na samostalan život.

Vrijednosti i principi djelovanja

  • Poštivanje i zaštita ljudskih prava i uvažavanje različitosti
  • Zabranjen svaki oblik diskriminacije
  • Međusobno uvažavanje članova i poštivanje različitih interesa
  • Otvorena komunikacija i pravodobna razmjena informacija među članovima
  • Unaprijed ugovoren i zajednički nastup prema institucijama vlasti
  • Demokratsko donošenje odluka i ravnopravna zastupljenost članova u procesu donošenju i provedbi odluka
  • Odgovornost članova za transparentnost rada udruge
  • Promicanje vrijednosti oboljelih od multiple skleroze u Zajednici

II. UVOD U STRATEŠKO PLANIRANJE Dana 24.01.2013. godine Društvo MS Požeško slavonske županije donijelo je Strateški plan. U izradi strateškog plana sudjelovali su: • Katica Kroflin, predsjednica udruge • Vesna Papac, dopredsjednica udruge • Nataša Mandić, tajnica udruge • Vesna Blagojević, član predsjedništva udruge • Kristina Cenbauer-Kljajić, član predsjedništva • Ranko Mutić, član predsjedništva • Marijana Šijan, koordiantor projekata udruge Proces strateškog planiranja vodila je Marijana Šijan, koordinator projekata udruge.

III. STRUKTURA ORGANIZACIJE U naredne tri godine Društvo MS Požeško slavonske županije će tijekom naredne tri godine će imati sljedeću strukturu organizacije:

PROMJENA STRUKTURE ČLANSTVA (promjena Statuta društva) – uvode se termini aktivno i počasno članstvo, a ukida se podupiruće članstvo. Aktivnim članom udruge smatra se svaki član udruge koji je oboljeli od multiple skleroze i za svoje članstvo u udruzi plaća članarinu , dok se počasnim članom udruge smatraju osobe koje su svojim radom , zalaganjem i strukom doprinijeli radu društva i nisu dužni plaćati članarinu udruzi. Podupirući članovi nakon promjene Statuta društva više neće postojati, ali će se predložiti potpisivanje Ugovora o volontiranju u udruzi i omogućiti daljnje sudjelovanje u radu.

PREDSJEDNIŠTVO UDRUGE sastojati će se od Predsjednika/ce udruge , Dopredsjednika/ce udruge i tri člana Predsjedništva, koji imaju ulogu odlučivanja i koordiniranja radom udruge. U prijašnjoj strukturi Predsjedništva nalazio se blagajnik i tajnik udruge, ali s obzirom da udruga zapošljava stručnu osobu za rad na ovim poslovima, a da zaposlenik ne može odlučivati o radu udruge jer nije dio Skupštine, promjenom Statuta donosi se da tajnik udruge preuzima administrativne poslove udruge i za to ima naknadu određenu Ugovorom o radu.

NADZORNI ODBOR se sastoji od Predsjednika i dva člana koji imaju zadatak kontrolirati rad udruge, zaposlenika i suradnika udruge. Ovaj Odbor se planira proširiti s dodatnim vanjskim stručnim suradnicima kao vanjskim nadzorom, a iz područja Medicinskih znanosti vezanih za multiplu sklerozu i Centra za rad i socijalnu skrb.

IZVRŠNI KOORDINATOR je vanjski suradnik udruge koji ima odgovornosti i zaduženja operativne prirode, a na poslovima voditelja/koordinatora projekata i aktivnosti. Izvršni koordinator osmišljava ,izrađuje i aplicira projekte udruge sukladno potrebama članova udruge. Kod provođenja projekta koordinira radom stručnih suradnika i zaposlenika uključenim u provođenje projekta, daje radne naloge i prati izvršavanje obveza suradnika na projektima. Izvršni koordinator udruge je gđica Marijana Šijan, a svoje izvještaje o radu dostavlja Predsjedništvu udruge.

ADMINISTRATIVNI TAJNIK kao administrativno – računovodstveno – logistička podrška radu ureda i organizacije. Usko surađuje s knjigovodstvenim servisom, vodi dnevne uredske poslove, nabavlja opremu i uredske materijale, glavna je osoba u komunikaciji s vanjskim svijetom i glavna logističarka aktivnosti organizacije. Također vodi Blagajnu udruge i za istu je odgovorna. Administrativna tajnica udruge je gđa Nataša Mandić i zaposlena je Ugovorom o radu na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, a svoje mjesečne izvještaje o radu dostavlja Predsjedništvu udruge

VANJSKI STRUČNI SURADNICI : su suradnici koji svojim znanjem, obrazovanjem i iskustvom mogu pridonijeti provođenju aktivnosti udruge, imenuju se sukladno trenutnim projektima koji su u provođenju, a angažiraju se putem Zavoda za zapošljavanje ukoliko ih udruga zapošljava na određeno vrijeme ili putem ugovora o djelu.

VOLONTERI UDRUGE su osobe koje svojim radom žele doprinijeti radu udruge ne zahtijevajući za to plaću ili naknadu. Volonter udruge će imati ugovor o volontiranju, volontersku iskaznicu, te neformalno obrazovanje o radu s članovima udruge. Volonterima udruge se smatraju I članovi udruge koji bez naknade pružaju pomoć udruzi u radu.

IV . ANALIZA OKRUŽENJA

Društvo MS Požeško slavonske županije djeluje u vrlo zahtjevnom i izazovnom okruženju. Analiza okruženja pokazuje problematiku na koju se udruga mora osvrnuti u radu.

Analizirali smo područja: • Političko i zakonodavno okruženje • Ekonomsko i tehnologijsko okruženje • Socio – kulturno okruženje Političko i zakonodavno okruženje Ekonomsko i tehnologijsko okruženje Socio-kulturno okruženje – postoje Zakonom doneseni pravni akti kojima se uređuje položaj osoba s invaliditetom, ali u praksi se ti pravni akti ne provode -Zakonom je regulirano pravo na korištenje povlastica iz područja zdravstva i socijalne skrbi, ali se te povlastice u pravilu vrlo teško ostvaruju ili ne ostvaruju uopće – politika lokalne uprave i samouprave nije dovoljno razvojna za osobe s invaliditetom – potreban bolji kontakt sa državnim institucijama, lokalnom samoupravom i ostalim potencijalnim donatorima (različite tvrtke i firme kojima je u interesu promovirati se kroz našu udrugu) – potreban nam je stalan ,efikasan I kontinuiran izvor financiranja osnovne djelatnosti – loša senzibiliziranost sponzora – potrebno osmišljavanje kvalitetne gospodarske djelatnosti i proširenje socijalnih usluga na širu zajednicu – potrebno više edukacije za pisanje projektnih prijedloga – radimo godišnji financijski plan – malo je članova informatički opismenjeno – nedostatak financijskih sredstava za zapošljavanje dodatnog stručnog kadra (socijalni radnik, rehabilitator, radni terapeut i fizioterapeut) – društvena zajednica nije dovoljno informirana o samo bolesti i posljedicama multiple skleroze, time nije ni senzibilizirana – neprilagođenost javnih službi , zdravstvenih ustanova , obrazovnih ustanova , gradskih ustanova te javnog prijevoza osobama koje se kreću uz pomoć pomagala – nezaposlenost osoba oboljelih od MS-a ,prerano odlaze u mirovinu zbog neprilagođenosti radnih mjesta – inertnost oboljelih od multiple skleroze Društvo MS Požeško slavonske županije ima dvije kategorije korisnika:

a) PRIMARNI/DIREKTNI KORISNICI (oboljeli od multiple skleroze)

POTREBE: • kvalitetna i raznovrsna rehabilitacija • adekvatno obrazovanje i pomoć kod zapošljavanja i samozapošljavanja • pomoć kod ostvarenja prava iz područja zdravstvene i socijalne skrbi • kontakt s drugim korisnicima • rad s stručnjacima iz područja defektologije ,psihologije i socijalnog rada • rad i druženje s osobama iz zajednice • pomoć kod samozbrinjavanja i zbrinjavanja

b) PRIMARNI/INDIREKTNI KORISNICI (obitelji oboljelih od multiple skleroze)

POTREBE: psihosocijalna podrška stručnjaka • edukacija o bolesti, njezinom tijeku i mogućnostima rehabilitacije • pomoć kod zbrinjavanja nepokretnih bolesnika • pomoć obiteljima koje imaju zahtjevnu financijsku situaciju

c) SEKUNDARNI/INDIREKTNI KORISNICI (zajednica)

POTREBE: • adekvatno informiranje zajednice o bolesti multipla skleroza • uključivanje zajednice u humanitarni rad • edukacija članova zajednice o različitim temama iz sfere rada i života oboljelih od multiple skleroze.

VI. STRATEŠKI CILJEVI • POVEĆATI UČINKOVITOST UDRUGE I PROŠIRITI PODRUČJE DJELOVANJA I UTJECAJA NA NADLEŽNE INSTITUCIJE U CILJU RAZVOJA KVALITETNIJE ZAJEDNICE ZA OBOLJELE OD MULTIPLE SKLEROZE • PROŠIRENJE SOCIJALNIH USLUGA KOJE DRUŠTVO PRUŽA SVOJIM KORISNICIMA • EDUKACIJA I OBRAZOVANJE ČLANOVA UDRUGE, ZAJEDNICE I VOLONTERA •  IZGRADNJA KAPACITETA I RAZVOJ ORGANIZACIJE

VII. STRATEŠKI PRIORITETI

Strateški cilj 1.

POVEĆATI UČINKOVITOST UDRUGE I PROŠIRITI PODRUČJE DJELOVANJA I UTJECAJA NA NADLEŽNE INSTITUCIJE U CILJU RAZVOJA KVALITETNIJE ZAJEDNICE ZA OBOLJELE OD MULTIPLE SKLEROZE

1.1. Sustavno javno zagovaranje razvoja kvalitetnije zajednice za osobe s invaliditetom kroz medije, parlamentarne zastupnike, lokalnu upravu i samoupravu, uključivanje članova u rad raznih povjerenstava

1.2. Osnaživanje suradnje s lokalnom upravom i samoupravom

1.3. Informiranje članova udruge i javnosti o važnosti sudjelovanja osoba s invaliditetom u životu zajednice kroz radionice, seminare i druge vidove edukacijskih programa

Strateški cilj 2.

PROŠIRENJE SOCIJALNIH USLUGA KOJE DRUŠTVO PRUŽA SVOJIM KORISNICIMA

2.1. Registracija gospodarske djelatnosti kojom bi omogućili financiranje stručnih suradnika

2.2.Uvođenje novih usluga rehabilitacije i pomoći oboljelima od MS-a i njihovim obiteljima

2.3. Obrazovanje dosadašnjih suradnika i zaposlenika za rad s oboljelima od MS-a kroz edukacije, treninge i financiranje školovanja 2.4. Nabava potrebne opreme za rad kroz sponzorstva, projekte i donacije

Strateški cilj 3.

EDUKACIJA I OBRAZOVANJE ČLANOVA UDRUGE ,ZAJEDNICE I VOLONTERA

3.1. Održavanje seminara za članove s temama važnim za oboljele od multiple skleroze i njihove obitelji

3.2. Organizacija edukacije za volontere udruge

3.3. Organizacija informativnih štandova za zajednicu

3.4. Izrada promotivnih i edukativnih materijala za članove ,volontere i zajednicu

Strateški cilj 4.

IZGRADNJA KAPACITETA I RAZVOJ ORGANIZACIJE

4.1. Izmjene Statuta

4.2. Zapošljavanje stručnjaka

4.3. Edukacija članstva

4.4. Edukacija i osnaživanje vodstva organizacije

4.5. Ojačati izdavačku djelatnost

4.6. Edukacija vodstva udruge

4.7. Medijska eksponiranost i promocija udruge

4.8. Uvođenje novog sistema kontrole kvalitete rada “Sokno”

VII. ANALIZA ORGANIZACIJSKIH PREDNOSTI I NEDOSTATAKA (SWOT) SNAGE SLABOSTI

Motiviran i kvalitetan zaposleni kadar u udruzi Teritorijalna pokrivenost Motiviranost za rad i društveni napredak Dostupnost i dobar protok informacija.

Dobri odnosi među članovima.

Raznovrsnost programa koje Društvo provodi Širok spektar socijalnih usluga koje udruga pruža.

Podrška važnih dionika

Prepoznatljivi smo u zajednici

Pomanjkanje financijskih sredstava

Strah od neuspjeha

Nemamo službeno vozilo

Teritorijalna disperzija članova

Loša prometna povezanost

Nedostatak stručnjaka za rad s osobama s invaliditetom na Zavodu za zapošljavanje

Predsjedništvo udruge nije informatički dovoljno obrazovano

Nismo educirani za pripremu projekata za fondove

EU PRILIKE/PRIJETNJE

Otvaranje gospodarske djelatnosti

Apliciranje projekata pri nadležnim ministarstvima

Mogućnost stvaranja vlastitog stručnog kadra

Povezanost sa Savezom društava multiple skleroze Hrvatske

Trend društveno odgovornog poslovanja

Medijska potpora u lokalnoj zajednici

Učestale promjene vlasti na lokalnoj razini mogu utjecati na prekid suradnje i financiranje Društva

Smanjenje proračunskih sredstava za rad udruga

Pasivnost građana u zajednici na problematiku oboljelih od multiple skleroze

Neprovođenje Zakona i podzakonskih akata

VIII . MOGUĆNOSTI FINANCIRANJA PROJEKATA I PROGRAMA

Apliciranje projekata na nadležna ministarstva

Apliciranje projekata na fondove EU

Donacije domaćih i stranih donatora

Registracija vlastite gospodarske djelatnosti

Udio u proračunu Lokalne uprave i samouprave

Sponzorstva IX.

OČEKIVANI REZULTATI I INDIKATORI

Strateški cilj 1. POVEĆATI UČINKOVITOST UDRUGE I PROŠIRITI PODRUČJE DJELOVANJA UTJECAJA NA NADLEŽNE INSTITUCIJE U CILJU RAZVOJA KVALITETNIJE ZAJEDNICE ZA OBOLJELE OD MULTIPLE SKLEROZE

1.1. Medijska eksponiranost udruge, uključenost predstavnika udruge Socijalno vijeće Grada Požega

1.2. Partnerske inicijative udruge i Lokalne uprave i samouprave

1.3. Održani seminari , edukacije i obrazovanja za građane

Strateški cilj 2. PROŠIRENJE SOCIJALNIH USLUGA KOJE DRUŠTVO PRUŽA SVOJIM KORISNICIMA

2.1. Registrirana gospodarska djelatnost

2.2. Zapošljavanje fizioterapeuta , uvođenje rehabilitacije po Seltzeru u kućama korisnika

2.3. Obrazovan zaposleni kadar i financiranje visokog obrazovanja kadra

2.4. Kupljeno službeno vozilo , oprema za rad stručnjaka

Strateški cilj 3. EDUKACIJA I OBRAZOVANJE ČLANOVA UDRUGE ,ZAJEDNICE I VOLONTERA

3.1. Održani seminari za članove s temama važnim za oboljele od multiple skleroze i njihove obitelji

3.2. Organizirana edukacije za volontere udruge

3.3. Organizirani informativnih štandova za zajednicu

3.4. Izrađeni promotivnih i edukativnih materijala za članove, volontere i zajednicu

Strateški cilj 4. IZGRADNJA KAPACITETA I RAZVOJ ORGANIZACIJE

4.1. Izmijenjen Statut

4.2. Zaposlen stručnjak za rehabilitaciju oboljelih od multiple skleroze

4.3. Educirano članstvo

4.4. Obrazovano vodstvo udruge

4.5. Pokrenuta izdavačka djelatnost

4.6. Medijska eksponiranost i promocija udruge

4.7. Provođenje kvalitetnih projekata

http://www.dms-pz.hr