Osobni asistent – podrška samostalnom življenju osobama s invaliditetom 3

Nositelj projekta: Savez društava multiple skleroze Hrvatske

Trajanje projekta: 11/2018 do 04/2021

Voditelj projekta: Lucija Dugorepec

Partnerske organizacije na projektu: Društvo multiple skleroze Zagrebačke županije

Vrijednost projekta: 1.423.172,29 kn

Kroz program pružamo uslugu osobne asistencije za 10 osoba sa područja Grada Zagreba i Zagrebačke županije

Projekt “Osobni asistent – podrška samostalnom življenju osobama s multiplom sklerozom 3”

Cilj projekta: Povećanje socijalne uključenosti osoba s multiplom sklerozom s najtežim stupnjem i vrstom invailditeta kroz daljnji razvoj i povećanje kvalitete usluge osobne asistencije te sveukupnu kvalitetu života.

Ciljane skupine: Odrasle osobe oboljele od multiple skleroze s najtežim stupnjem i vrstom invaliditeta u dobi od 18 i stariji, koje imaju izdano Uvjerenje neovisnog tijela vještačenja.

Problemi oboljelih od multiple skleroze i njihovih obitelji su specifični a svaka obitelj u kojoj je oboljeli od multiple skleroze, snalazi se kako najbolje zna, no vrlo često se razvija pretjerana briga i zaštićenost prema oboljelom što dovodi do gubitka samopouzdanja oboljele osobe te osjećaja da je na “teret” drugima. Mnoge osobe oboljele od multiple skleroze oslanjaju se i na prijatelje ili druge osobe za pomoć ali u nekim slučajevima, samo ukoliko imaju financijske mogućnosti mogu si osigurati i dodatnu pomoć. Ni u jednom ni u drugom slučaju ta pomoć nije dovoljna. U svakoj od ovih navedenih situacija osobe s multiplom sklerozom imaju malu kontrolu nad svojim životom i gotovo da nemaju mogućnost izbora te najčešće ostanu pasivne u svom domu. Prema anketiranju koje smo proveli neposredno prije definiranja projekta a pomoću statističkih parametara Baze podataka SDMSH, utvrđeno je da uslugu osobne asistencije, u 2018. godini, na skupini od 2893 oboljelih, koristi tek njih 8,37% (242) što je s obzirom na realne potrebe nedostatno. Na području na kojem djeluje partnerska organizacija, situacija ne odudara od stanja na nacionalnoj razini. Na području Zagrebačke županije trenutno su evidentirana 181 osoba oboljela od multiple skleroze, a prema analizi statističkih parametara Baze podataka SDMSH, tek 7,18% (13) osoba koriste uslugu osobne asistencije.

Kroz podršku dobivenu primanjem usluge osobne asistencije, korisnici iste bit će aktivniji u zajednici, u svojim udrugama i u drugim interesnim aktivnostima. Lokalna zajednica u kojoj će se provesti projekt, biti će potaknuta na razvoj socijalnih usluga a na temelju dobre prakse kod pojedinca a što će na kraju unaprijediti cjelokupno društvo. Projekt izravno pridonosi ostvarivanju prioriteta poziva “Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza II Projektne aktivnosti, ciljevi i rezultati projekta izravno su povezani i izravno doprinose ispunjavanju zajedničkih ciljeva strategije Europa 2020 kao i nacionalnih ciljeva. Pružanjem usluge osobne asistencije i zapošljavanjem osobnih asistenata ulažemo u ljudski kapital i jačamo konkurentnost europskog gospodarstva a što je i jedna od mjera i aktivnosti za učinkovito provođenje i korištenje Europskog socijalnog fonda. Projekt također pridonosi ciljevima Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020.Zapošljavanjem osobnih asistenata, pridonosimo ulaganju u zapošljavanje i tržište rada a koji će unaprijediti svoje vještine te će se i nakon provedbe projekta lakše integrirati na tržište rada te pridonosimo njihovom cjeloživotnom učenju i obrazovanju, a pružanjem usluge osobne asistencije pridonosimo socijalnom uključivanju ciljane skupine projekta, osoba oboljelih od multiple skleroze s najtežim stupnjem i vrstom invaliditeta. Također, projekt izravno doprinosi programu OP ULJP i njegovoj prioritetnoj osi 2, socijalnom uključivanju osoba s multiplom sklerozom u zajednicu, putem pružanja usluge osobne asistencije kao i Specifičnom cilju 9.iv.2: poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama a uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije, a s obzirom da će ciljane skupine ovog projekta, duže ostati u svom domu. Na nacionalnoj razini projekt odgovara na potrebe strateških područja Strategije borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj 2014. – 2020., pristup socijalnim naknadama i uslugama.
Projekt je u sinergiji i zadovoljava mjere Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom 2017-2020. kroz Područje djelovanja: 2.1. Obitelj, Mjera 2. Razvijati i širiti mrežu izvaninstitucionalnih usluga za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom usmjerenih njihovom punom uključivanju u život zajednice te osigurati dostupnost usluga na regionalnoj razini.

POSJETE KORISNICIMA